Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui

Địa chỉ: Yên Thủy - Hòa Bình